Om Genéveskolan


geneskolanstraeNordiska folkhögskolan i Genève startade redan 1931 och har under hela dess historia verkat för att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att de bättre ska kunna möta globaliseringens utmaningar som rättvisa arbetsvillkor.

Skolans syfte och mål
Skolans syfte är att öka kunskap om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.

Lite Historia
Under senare delen av 1920-talet var opinionen och tidningarna i Norden både okunniga om och negativa till det internationella samarbete som FN och ILO innebar. Vid ILO:s tillkomst 1919 ställdes ett krav om att fackliga organisationer och deras medlemmar tog aktiv del i det mellanfolkliga samarbetet. Det var svårt för medlemmar i de nordiska fackliga organisationerna att studera internationella frågor och lära sig om ILO:s arbete, för att kunna  delta i konferensen i Genève, då många saknade tillräckliga språkkunskaper och akademisk utbildning.

Vid Nationernas förbund, Interparlamentariska Unionen och ILO i Genève fanns de nordiska representanterna Ludvig Krabbe från Danmark, Christina L. Lange från Norge och Sven Backlund och Sture Thorsson från Sverige. De upplevde alla att ett stöd från en kunnig och aktiv folkopinion i Norden var viktig för Norden i det internationella samarbetet och valde därför att ta kontakt med de folkrörelser i Norden som var positiva till mellanfolkligt samarbete. Nordiska folkhögskolan i Genève bildades.

Tanken var att åstadkomma ett nordiskt centrum för internationella studier. Att ge aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa organisationerna en möjlighet till ett genuint nordiskt samarbete i en internationell miljö trots bristande språkkunskaper. Skolans språk var därför redan från början danska, norska och svenska. Redan vid skolans första kurs fick deltagarna  följa ILO:s arbetskonferens . Genèveskolan har drivit bildningsverksamhet, bortsett från ett avbrott under 1940-1945, sedan dess.

"Skolan är öppen för alla, men vänder sig främst till yngre aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa folkrörelserna, som inom sina egna organisationer visat vilja att göra en insats i det internationella samarbetet inom och utom Norden" (§ 3 i skolans stadgar)."

Etisk policy för Nordiska folkhögskolan i Genève
Skolans utåtriktade verksamhet är den årliga kurs som återkommer i maj/juni varje år. Vi är beroende av att behålla skolans goda rykte och de viktiga kontakter som har etablerats under många år med olika internationella organisationer, i bland annat Genève.

Du som deltagare spelar en viktig roll i egenskap av att du representerar Genèveskolan och dess goda rykte.

Som Genèveskolans deltagare är gränsen mellan arbete och fritid mindre tydlig än i Norden. Omgivningen betraktar dig som representant för Genèveskolan även under ledig tid.

Språk
Det gemensamma språket mellan deltagarna är skandinaviska. Det betyder att deltagare i kursen främst använder sig av de nordiska språken; svenska, norska och danska. Att tala skandinaviska i kursen är nödvändigt för att kunna kommunicera och samarbeta med varandra. Kursen kräver även att deltagarna har en god engelska då de flesta föreläsningarna i Genève kommer att hållas på engelska. Mer information om det gemensamma språket finner ni under menykategorin ”Språken”.